Personeelssamenstelling - Avondlicht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Personeelssamenstelling

Werken in Avondlicht

Inleiding:

Aangezien er nog geen landelijke normen bestaan betreffende de kwaliteit en kwantiteit van het personeel, beschrijven wij hier de keuzes die Avondlicht als organisatie hieromtrent gemaakt heeft.
De zorgzwaarte van de bewoners in Avondlicht neemt toe. Aan de andere kant zijn er ook een aantal appartementen die niet meer in gebruik zijn voor cliënten vanuit de WLZ maar daar wonen cliënten vanuit de gedachte scheiden van wonen en zorg. Sommigen van hen hebben geen of slechts zeer beperkte zorg nodig.
De totale zorgzwaarte is dus geen vast gegeven. Wij moeten proberen in te spelen op de veranderingen binnen de totale zorgvraag. Dat maakt het ook zo moeilijk om daar vaste richtlijnen voor te hebben. Wij zetten ons personeel dus in afhankelijk van de zorgvraag, maar proberen daar wel een zekere continuïteit in te handhaven.
Het kan niet zo zijn dat de bezetting wekelijks verschilt, dat zou ook betekenen dat medewerkers hun dienstrooster steeds veranderd zien op korte termijn, dat willen wij niet.
Ook medewerkers dienen er vrij zeker van te kunnen zijn dat de gemaakte afspraken rondom hun dienstlijst zo veel als mogelijk waargemaakt kunnen worden. De dienstlijst is in samenspraak met het personeel drie maanden van te voren bekend, zodat zij hun werk en privé situatie goed op elkaar af kunnen stemmen.
Fluctuaties in de bezetting zijn uiteraard soms nodig, maar dat proberen we zo veel mogelijk te beperken.

Avondlicht is een zorgorganisatie, dat betekent voor ons dat wij er naar streven onze overhead zo laag mogelijk te houden (onze overhead, uitgedrukt in formatieplaatsen, is ruim 7%) om ook echt in staat te zijn de prioriteit op de zorg te leggen. De bewoner heeft recht op aandacht, begeleiding en goede zorg. Werken in de zorg betekent altijd werken in een schaarste model. Je wil altijd meer kunnen bieden dan de daadwerkelijke situatie mogelijk maakt. Dat betekent dat we creatief moeten omgaan met de vraag van de cliënt en ook samen met vrijwilligers en mantelzorgers gaan kijken wat je een cliënt kan bieden. Avondlicht kent ongeveer 125 zeer betrokken vrijwilligers.
De coördinatie van de zorg ligt altijd bij de EVV (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende).

Wij proberen de werkzaamheden per afdeling te organiseren. Dit betekent dat gedurende de dag een vast team de zorg voor de bewoners van de betreffende afdeling verzorgen. Ook de huishoudelijke medewerker maakt deel uit van dat team. In de avond en nacht geldt dit alleen voor de PG-afdeling. De overige afdelingen worden in die diensten samengevoegd tot een geheel.


Kwantiteit van het personeel in de zorg

In Avondlicht wordt meer personeel ingezet in de zorg en dagbesteding dan volgens de ZorgZwaartePakketten (ZZP’s) nodig zou zijn. Dit doen we uit de overtuiging dat de focus van een zorgorganisatie op de zorg dient te liggen.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien van de ingezette formatie binnen de functies werkzaam in de directe zorg en dagbesteding (zowel binnen de functies als in totale formatie).

Het is daarbij goed om te weten dat er vanaf 2016 gemiddeld 8 van de 70 beschikbare appartementen verhuurd zijn en de zorgvraag in die gevallen maar zeer beperkt is.
Kwaliteit van het personeel in de zorg

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest aan opleidingen en (bij)scholingen.
Wij zijn een erkend leerbedrijf waar medewerkers de opleiding tot helpende, verzorgende IG, EVV en verpleegkundige kunnen behalen. In al deze situaties is er sprake van een combinatie van werken/leren. De diploma’s die behaald worden zijn allemaal landelijk erkend.
Daarnaast hebben we een in company scholing laten geven aan alle groepsmedewerkers. Zij zijn het die in de huiskamers de begeleiding geven en zorgen voor ondersteuning bij het eten en drinken en activiteiten.
Ook vinden er zeer regelmatig klinische lessen plaats over allerhande onderwerpen.
Dit alles om ons personeel toegerust te maken en te houden om aan de (veranderende) zorgvraag te kunnen voldoen.
Ook bieden wij stage mogelijkheden voor verzorgenden en verpleegkundigen die niet een werken/leren variant gekozen hebben maar een voltijdsopleiding.

In onderstaande grafiek is te zien hoe de samenstelling van ons personeel in de laatste jaren is veranderd in kwalitatief opzicht (als percentage van de totale formatie).

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu